Bestuur en commissies


Bestuur
Het afdelingsbestuur van De Vijf Slagen bestaat uit de volgende personen:

Ger Steinbusch (tuin 4); penningmeester, secretaris, bouwcommissie
Vasanti Geestman (tuin 42); secretaris, tuinuitgifte, PR- en evenementencommissie
George Isselt (tuin 96); werkbeurtencommissie, arbocommissie
Patrick Tilborg (tuin 73); tuincommissie

Berichten aan het bestuur kunnen gericht worden aan:
bestuur@devijfslagen.nl

berichten over tuinopzegging :
tuinverhuur@devijfslagen.nl

berichten over werkbeurten :
werkbeurten@devijfslagen.nl

berichten over betalingen :
penningmeester@devijfslagen.nl

Commissies
De commissie-leden van de hieronder genoemde commissies zijn tuinders die vrijwillig extra tijd en energie steken in de vereniging. Deze commissies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van het dagelijkse reilen en zeilen op de tuin. Wil je ook dat de zaken goed geregeld zijn? Geef je op voor een van deze commissies. De samenstelling van de commissies is gepubliceerd in de Nieuwsbrief Lente 2019.

Bouw- en taxatiecommissie
De bouwcommissie kan je goede raad geven als het gaat om bebouwing op de tuin. Dit varieert van schuurtjes en kassen tot hekken en terrassen. Maar ze kan je ook op je vingers tikken als je je niet aan de bouwvoorschriften houdt van de Bond van Volkstuinders/De Vijf Slagen. Onderdeel van de bouwcommissie is de taxatie-commissie. Aan de hand van voorschriften van de Bond van Volkstuinders bepaalt ze de prijs van de opstallen van een tuinder die vertrekt. In samenwerking met de tuincommissie doet zij hetzelfde voor de aanwezige beplanting.

Tuincommissie
De tuincommissie houdt toezicht (de zg. tuinschouw) op de wijze waarop de leden het onderhoud hun tuin, met aangrenzende sloot en pad onderhouden. Zij stelt het jaarplan op voor de aanleg en het onderhoud van het algemene groen. Zij zorgt er middels planning en werkvoorbereiding voor dat de uitvoering van het jaarplan onder meer tijdens de werkbeurten plaatsvindt. Tuinders kunnen bij de commissie terecht voor advies en voorlichting over goed en milieuvriendelijk tuinieren.

Werkbeurtencommissie
Deze commissie organiseert en begeleidt het algemene werk en werkbeurten. Zij rapporteert de aan- en afwezigheid van de leden bij de werkbeurten aan het bestuur.

Arbo- en veiligheidscommissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor het adviseren in en controleren van Arbo- en veiligheidsregels.

PR- en evenementencommissie

De PR-commissie informeert de leden over hetgeen zich afspeelt bij het tuinpark en in de vereniging middels de website, de publicatieborden, email en nieuwsbrief. De commissie onderhoudt de contacten met andere organisaties en informeert bewoners van Amsterdam over de activiteiten van de vereniging. Zij organiseert cursussen en festiviteiten.

Kascontrolecommissie
Deze commissie controleert de boekhouding van de afdeling en rapporteert aan het afdelingsbestuur, het Bondsbestuur en aan de Algemene Ledenvergadering.