Notulen (verslag) Algemene Ledenvergadering Najaar 2022

Nutstuinpark De Vijf Slagen | Tafelbergweg 50 | 1105 BR Amsterdam

 • Datum       : Zaterdag 26 november 2022
  Tijd            : 14.00 – plm. 16.00 uur
  Aanwezig : Afdelingsbestuur Edith, Jeroen, Huibert en Marianne
                       Bondsafgevaardigde Theo + ruim 30 enthousiaste, betrokken tuinleden
  Locatie      : Clubgebouw DVS
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Opening en welkomstwoord door de vicevoorzitter, mevrouw Edith Soemodihardjo
  • Voorstelronde afdelingsbestuursleden:
  Marianne Goes, secretariaat; Jeroen de Ruijter, penningmeester; Huibert Kloet, marketing en Edith Soemodihardjo, tuinparkbeheerder en vicevoorzitter.
  • Mededeling:
  BVV Bondsafgevaardigde en ‘buddy’, Theo Mondij komt iets later.
  Op verzoek van de vicevoorzitter werd er een minuut stilte gehouden voor hen die niet meer onder ons zijn.

1. Notulen afdelingsvergadering Voorjaar 2022
De notulen zijn vastgesteld en akkoord bevonden.

2. Beleid afdelingsbestuur
Het afdelingsbestuur is voornemens om het uitgangspunt “Back-to-Basics” voort te zetten, dit ook naar aanleiding van de gehouden enquête in 2021, waaruit bleek dat een overgrote meerderheid van de tuinders komen om te tuinieren en te genieten en verder zoveel als mogelijk met ‘rust’ gelaten wensen te worden. Focus is en blijft onveranderd: het onderhouden en netjes houden van (de openbare gedeelten) ons tuinpark.

Tijdens agendapunt 2 ontstonden er interessante, aardige discussies en deelden de aanwezigen hun mening. Het gaat te ver om alles letterlijk uit te schrijven. Hieronder kort samengevat de tuinder en het onderwerp:

Jitske:                   
Essentie houden; initiatieven niet afkappen; Splitsen van grote percelen naar kleinere tuineenheden van 2 x 80 m2, hoe wordt dan de bebouwing zoals de kassen?
Jeroen:                                  
Verhouding 20% bouwen en uitgangspunten oppervlakteregels BVV blijven gelden.
Vasanti:               
Is blij met MJOP en vroeg in dat kader naar de status van de sleufsilo.
Edith:                     
Wij zijn een leuke nutstuinvereniging, graag meer betrokkenheid van onze tuinders.
Jeroen:                                  
Begroting MJOP, inflatie bedraagt 14%, toch willen wij de lidmaatschapsgelden betaalbaar                          houden, beknibbelen op uitgaven, zodat onze kosten slechts 8% stijgen en niet 14%.       
Gemeente bepaald de prijs van de grondhuur.
Overigens blijft de sleutelborg 50 euro. In de eerder verzonden stukken staat een foutief bedrag van 95 euro.
Jitske:                   
Is algemeen groen inclusief aspirantentuinen (K-tuinen | verenigingsbijdrage)? Antwoord: ja.
Mahmoud:         
Hoeveel algemeen groen is er per lid, per m2?
Elly:                         
Is verzekering tuinhuis per tuin, per jaar? Antwoord: ja.
Mahmoud:         
Hoeveel tuinders maken gebruik van een verzekering? Vermelden op de website, bellen naar BVV; nieuwe tuinder om voortzetting verzekering.
Jitske:                   
Link naar de BVV op de website.
Jeroen:                                  
HR De Vijf Slagen makkelijker te lezen maken.
Jitske:                   
Tuinders zelf laten BBQ’en, scheelt vele euro’s. Jeroen: dat is precies wat er gebeurd is…
Jeroen:                                  
Boetestijging tuinbeurt; wie gaat het onderhoudswerk doen?
Edith:                     
Indien tuinders geen tuinbeurt hebben gedaan, dan volgt boete en de tuinbeurt alsnog (evt. volgend tuinseizoen) inhalen.
Els:                          
Boete tuinbeurt is bedoeld voor mensen die niets meer van zich laten horen.
Marc:                     
Wij lopen achter de feiten aan.
Huibert:               
Complimenten baggeren.
Vasanti:               
Tuinparken “puntensysteem” overnemen voor goed gedrag.
Marc:                     
Oproep nieuwe Tuincommissie-leden
Helen:                   
Functieomschrijving per commissie, zodat tuinders weten wat er van hun verwacht wordt.
Mahmoud:         
Bedrag (borg) sleutelgeld vanaf nu (niet met terugwerkende kracht).

3. Begroting boekjaar 2023
9.
Bijlage A, samenvatting MJOP
10.
Bijlage B, toelichting MJOP

Jeroen:                                  
Begroting uitleg (Onderhoudsfonds Gemeente). Onderhoudspot ca. € 750,-. Volgend jaar agendapunt 10. bijstellen, we gaan hier niet over stemmen: entree (hek) is misschien subsidie. Clubhuis/terras, wasbak is doorgeroest. Duikers/beschoeiing is slecht.
Jitske:                   
Het Westpad is niet opgenomen in MJOP.
Mahmoud:         
Bouwcommissie zegt dat de duikers heel slecht zijn.
Jeroen:                                  
Duikers dienen wellicht eerder vervangen te worden?
Mahmoud:         
Eerdere verslagen ter harte nemen. Jeroen: het MJOP is vooralsnog een inschatting en dient ieder halfjaar bijgesteld te worden
Jitske:                   
Als het financieel haalbaar is, dan sneller de duikers vervangen.
Mahmoud:         
Vooral de duikers van de tussensloten.
Jeroen:                                  
Container vervangen, sleufsilo vergt grondwerk, misschien gelijktijdig.
Vasanti:               
Septic tank is van de gemeente, moet eerdaags vervangen worden.
Els:                          
Bericht gelezen om ook de nutstuinen aan te laten sluiten op het riool.
Theo (BVV):        
Dit onderwerp wordt verschoven naar 2027. BVV heeft de coördinerend wethouder nog nooit gesproken.
Els:                          
Stijging € 5 per tuin.      
Jitske:                   
Dat is jaarlijks.
Els:                          
Zichtbaar maken of de index hoger wordt, omdat het misschien nog hoger wordt.
Jeroen:                                  
Is de begroting goedgekeurd? Tegen: -; Voor: ja.
Mahmoud:         
Inflatie slechts 8% omhoog. Jeroen: nu 8%, moet eigenlijk 14% zijn. Eenmalig, elk jaar opnieuw vastgesteld.
Elly:                         
Zijn er tuinders die het niet meer kunnen betalen?
Theo (BVV):        
Bestuur BVV kan helpen bij tuinders in geldnood. Kom praten met het bestuur, er bestaat een zogenaamde “lief en leed”-pot.
Jitske:                   
Bedankt het afdelingsbestuur voor het opzetten van een (langgekoesterde) MJOP.

 4. Afgevaardigden Bondsvergadering

Marianne:          
Oproep voor meer afgevaardigden voor de bondsvergaderingen en onze commissies.
Marianne:          
Onze voorzitter is om persoonlijke redenen afgetreden. We doen nogmaals een oproep tot aanmelden voor een nieuwe voorzitter.
Izaak:                     
Voegt zich graag bij de Tuincommissie.
Theo (BVV):      
De Kascommissie mag vijf jaren achtereen zitten.
Marianne:          
Corrigeert Theo, volgens haar is het termijn van de Kascommissie ten hoogste drie jaren achtereenvolgend. Beiden gaan het nader uitzoeken.

6. (Her)benoeming bestuurslid mevrouw Edith Soemodihardjo

De herbenoeming van Edith Soemodihardjo als lid van het afdelingsbestuur De Vijf Slagen is per acclamatie goedgekeurd (met algemene goedkeuring, zonder hoofdelijke stemming aannemen/verkiezen). Tegen: 0; Voor: een overgrote meerderheid, ‘allen’.

7. Voorstellen wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement

Jitske:                   
Geen reactie/goedkeuring ontvangen van vorige wijzigingen ALV voorjaar 2022.
Jeroen:                                  
Wijzigingen zijn voorgelegd naar BVV, zij (E.d.W) dienen er een klap op te geven (goedkeuring te verlenen).
Marianne:          
Kopie van wijzigingen vorige ALV doorsturen naar Theo, hopende op een spoedige afwikkeling.
Jeroen:                                  
Huidige HR versimpelen, er staan te veel dubbele regels in.

 8. Agenda Algemene Bondsvergadering

Huibert:               
Hebben wij vragen of onderwerpen die wij willen voorleggen tijdens de Bondsvergadering?
Jitske:                   
Veel lege commissies. Bondswerk is zwaar, omdat er te weinig commissieleden zijn.
Theo:                     
Twee nieuwe bestuurders? Parttime pensionado’s in de toekomst op afstand. Het gaat maar om een paar mensen op kantoor. Daar heeft de BVV € 100.000 structureel voor nodig. Niet de contributie verhogen, 27 bondsparken, 13 particuliere (onafhankelijke) parken, ook hier groot tekort aan vrijwilligers. Gemeente wil alle parken op één hoop gooien, daar is de BVV op tegen.
Bouwcommissie is taxaties voorstel. Nutstuinen nemen een aparte plek in. Dus geldt het niet voor ons, wij zijn geen verblijfstuin.
Jeroen:                                  
Er zit beweging in dat nutstuinen een andere taxatie krijgen dan verblijfstuinen.
Theo:                     
Onderscheid nuts- en verblijfstuinen.
Jeroen:                                  
Verschil taxatie kassen.
Theo:                     
Het is nog niet op niveau.

10. Rondvraag en sluiting

Anja:                  
Als een tuinder weggaat en de tuin niet achterlaat conform de regels, dan vrijwilligers inzetten à € 25/u om de tuin schoon op te leveren, kan daar een maximumbedrag voor vastgesteld worden? Anja noemt als voorbeeld haar tuin met veel bomen, dat is niet conform de regels. Bestuur: we moeten ergens beginnen, er is geen willekeur.
Compromis: nee.
Huibert:
maximum van € 500?
Jane:
nee, € 1.000.
Een maximum is niet gegeven.
Jane:                      
Bij de schouw wordt jaarlijks al aangegeven wat er niet zou kloppen.
Mahmoud:         
Graag maximum boete bij oplevering, plus maximum € 25/u. Duidelijkheid wat de boetes (kunnen) zijn bij oplevering.
Els:                          
Voorstel om dit in de HR op te nemen.
Ger:                        
Bouwcommissie heeft last van de Bondsregels die vooral van toepassing  zijn op verblijfstuinen en minder op nutstuinen.
Jane:                      
Sloot (buitensloot) baggeren, advertentie in krant: gemeente moet baggeren / riet weghalen.
Bert:                       
Gemeente maait alleen of eerst het riet, niet baggeren volgens de deelraad. Weer de gemeente bellen. Volgend jaar meer duidelijkheid inzake baggeren.
Bestuur:              
Aan nieuwe tuinders melden dat vooral bij de hekken het onkruid weggehaald moet worden, omdat zaden zich snel verspreiden naar andere tuinen.
Jane:                      
Tuinders via e-mail/nieuwsbrief waarschuwen voor een naderende storm.
Bestuur:
Dat is niet te doen.
Vasanti:               
Nieuwe tuinders voorstellen? Bijv. op de plantjesmarkt. Vrijgekomen tuinen eerst beschikbaar stellen voor tuinruil, graag via de website melden. Bestuur: dit gebeurt al op publicatieborden, nieuwsbrief en eventueel extra Postbode.
Ro:                           
Het tuingevoel moet terug, goed om bij de tuinbeurten de tuinders steeds te mixen met tuinders van andere paden.
Marc:                     
Voorheen waren het altijd vaste ‘blokken’ dit jaar hebben wij het gemixt en zullen dat komend tuinseizoen weer doen.
Bestuur:              
Streven naar meer ontmoetingsmomenten creëren.
Auk, aspirant:  
Goed initiatief.
Jitske:                   
Bedankt het bestuur voor het vele werk dat is verricht.

De vice-voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de ALV Najaar 2022.