NIEUWSBRIEF DE VIJF SLAGEN

DECEMBER 2020

Periodiek nieuwsbrief | Nutstuinpark De Vijf slagen | Amsterdam Zuidoost 

In dit nummer onder andere:

Uitvoeringsstrategie voorlopig van tafel | Bondsbestuur treedt af | Nuts-Tuinen en hun onderhandelingspositie | Afdelingsbestuur: enquête in de maak | Egeltjes op de tuin | Jaarplan 2021

Nieuw bestuur

Het nieuw verkozen afdelingsbestuur is vol goede moed op 4 december voor het eerst bij elkaar gekomen. Lees in dit nummer meer over de voornemens van dit viertal. 
Op de foto v.l.n.r.:  Edith Soemodihardjo, Huibert Kloet, Vasanti Geestman en Jeroen de Ruijter.

Nutstuinen gaan zich verenigen

Uitvoeringsstrategie Volkstuinparken voorlopig van tafel!

Alle inspanningen van duizenden verontruste tuinders, volkstuinverenigingen en nutsstuinen hebben het gewenste resultaat gehad. De gemeenteraad gaat de omstreden Uitvoeringsstrategie Volkstuinparken -voorlopig- niet uitvoeren. Het voorstel is van tafel en de wethouder gaat in overleg met de tuinparkbesturen. De petitie Behoud de Amsterdamse Volkstuinen is in korte tijd door meer dan 28.000 mensen ondertekend! 

Volgende ronde
De Vijf Slagen was een van de vele aanwezigen bij de online overlegsessies op 7 december met wethouder Marieke van Doorninck; tijdens de Inspreekavond commissie ruimtelijke ordening op 8 december en tijdens de vergadering commissie ruimtelijke ordening op 9 december jongstleden. De GroenLinks wethouder heeft het boetekleed aangetrokken met als resultaat de conclusie van de voorzitter dat de gemeenteraad de Uitvoeringsstrategie Volkstuinparken voorlopig NIET zal vaststellen. Op naar de volgende ronde!

Actiegroep De Vijf Slagen
Dank aan alle tuinders voor het tekenen van de petitie en andere steunbetuigingen. Het nieuwe bestuur en de werkgroep Volkstuinenbeleid (Barbara, Jitske, Katrin, Mahmoud en Vasanti) hebben samen succesvol actie gevoerd, veel dank aan de werkgroep en anderen die zich individueel hebben laten horen.

Nuts tuinen
Samen met onder andere Tuingroep Amstelhof heeft De Vijf Slagen het voornemen om ons in februari 2021 nadrukkelijker te profileren als nuts tuin. In het overleg met tuinparkbesturen is de diversiteit van de bestaande  volkstuinen in beeld gebracht en was er behoefte om het beleid ook te differentiëren in groepen zoals nutstuincomplexen, dag recreatieve complexen en de verblijf recreatieve tuincomplexen [lees verder meer hierover]. In februari 2021 zal dit onderwerp een vervolg krijgen. Wij houden u op de hoogte bij nieuwe ontwikkelingen en horen graag uw ideeën. 

KLIK HIER HET VERSLAG VAN BESTUURSLID JEROEN DE RUIJTER.

Alle tuinders wens ik fijne dagen en voor 2021 wens ik een ieder een gezellige, gezond en groeizaam jaar.

Liefs Edith (tuinnr. 1)

BONDSBESTUUR TREEDT AF

Iedereen, verbonden aan een tuinpark of nutstuin werd donderdag 10 december jongstleden onaangenaam verrast met de mededeling van de Bond van Volkstuinders dat het bondsbestuur met onmiddellijke ingang is afgetreden. Directe aanleiding is de storm van kritiek van tuinparken en bondsleden dat zij niet zichtbaar was na de publicatie van de aangepaste Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid.
KLIK HIER voor de brief van het bondsbestuur. 

Ik wens iedereen in ons tuinpark dat seizoen 2021 weer de ouderwetse gezelligheid zal hebben die we vóór de corona-tijd hadden: tuinieren, samen zitten en 'stories' vertellen.

Ger (tuinnr. 4)

Sterker staan in de onderhandelingspositie Volkstuinenbeleid

Nuts-Tuinen

Het afdelingsbestuur van De Vijf Slagen is bezig een nota voor te bereiden om in februari 2021 beslagen ten ijs te komen. Hierbij willen wij ons nadrukkelijk gaan manifesteren als nutstuin. In de gemeentelijke plannen Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid wordt veelvuldig gesproken over volkstuin- en verblijfsparken (die bijvoorbeeld wel over een riolering beschikken), er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende volkstuinparken.

Onderbelicht
Nutstuinen zijn onderbelicht en hebben een geheel andere status en doel. Om de positie van ons park te versterken zoeken wij de samenwerking op met twee nutstuinen binnen de Bond: De Molenaar in Landsmeer en De Oase in Amsterdam West. Ook kijken we naar samenwerking met nutstuinen die niet bij de Bond zijn aangesloten. We zullen ons, ongeacht of de andere nutstuinen zich met ons willen verenigen, nadrukkelijk profileren als nutstuin. Zo hopen wij onze belangen beter onder de aandacht te brengen bij de komende onderhandelingen.

OPROEP 
WIE WIL HET BESTUUR HIERBIJ HELPEN?  WIJ DENKEN AAN BIJVOORBEELD JURISTEN, ADVOCATEN  EN BELEIDSMEDEWERKERS. HELP DE VIJF SLAGEN EN MELD JE AAN!
BESTUUR@DEVIJFSLAGEN.NL

Ik wens alle tuinders een hele fijne en gezellige kerst toe. Ik hoop dat we met z'n allen in het nieuwe jaar een positief en gezellig tuinseizoen tegemoet gaan waarbij we elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten en kunnen vasthouden.
Jeroen (tuinnr. 77)

Het bestuur van De Vijf Slagen heeft uw hulp nodig

Op 4 december is het nieuwe, deels onervaren, bestuur vol goede moed en enthousiast aan de slag gegaan. Al bij het eerste overleg bleek er een ‘aanzienlijke lijst’ aan te behandelen onderwerpen op tafel te liggen. Sommige ‘dringend’, andere die onze 'aandacht’ beslist verdienen. 

Vliegende start
Het bestuur: Edith Soemodihardjo, Jeroen de Ruijter, Vasanti Geestman en Huibert Kloet vielen haast letterlijk met hun 'neus in de boter' toen eind november in Het Parool bekend werd dat het stadsbestuur voornemens was om de huurprijs van onze grond met meer dan 700% te verhogen. Gelukkig is dat voorstel nu tot februari 2021 van de baan en zijn onze bijeenkomsten daarover niet voor niets geweest. 

Wekelijks
Wij hebben besloten om de wintermaanden te gebruiken om onze visie en doelen nader uit te werken. Voorlopig komen wij iedere vrijdag bij elkaar. Al snel waren wij het eens over de volgende punten:

1. Meer transparantie en een betere communicatie 
We willen nog meer dan voorheen een toenadering tussen het bestuur en haar leden. Ieder tuinlid moet een bestuurder kunnen aanspreken bij vragen of onvrede van welke aard dan ook. Het bestuur zal in beginsel altijd advies uitbrengen op basis van het huishoudelijk reglement en de voorschriften van de bond. Bij belangstelling kan een vrije inloop-spreekuur op zaterdag een mogelijkheid zijn om elkaar beter te begrijpen.

2. Enquete: wat vindt u?
In het eerste kwartaal van 2021, gaan wij een enquete organiseren. Centraal staat de vraag: ‘Wat vindt u? Wat wilt u? Wat kan anders? Wij willen uw mening weten. Pas dan kunnen we een koers uitstippelen op basis van wat de meerderheid wenst. Er gebeuren prachtige, hartverwarmende dingen op De Vijf Slagen. We verbouwen eerlijke biologische groenten uit alle delen van de wereld en leren van elkaars culturen. Laten we daar trots op zijn.
Het is onze bedoeling om de enquete jaarlijks te organiseren zodat we een vinger aan de pols blijven houden en kunnen zien of we het dienen bij te sturen.

3. Wie zit er nog niet in een commissie?
Het bestuur was voornemens om nog voor het einde van het jaar alle commissies en werkgroepen uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. De verscherpte lockdown tot en met 19 januari 2021 gooide roet in het eten. Dit zal nu vanaf eind januari plaatsvinden.

Commissies en werkgroepen
Ons is opgevallen dat er veel commissies en werkgroepen zijn voor ons relatief kleine nutstuinpark. De commissies en werkgroepen zijn: Tuincommissie en tuintaxatie, Tuin(werk)beurtencommissie, Bouw- en taxatiecommissie, Onderhoudscommissie, Kascommissie, Arbo- en veiligheidscomissie, PR- en evenementencommissie, Werkgroep Volkstuinenbeleid en Werkgroep natuurlijk tuinieren.

Wensen
Centrale vragen zijn: waarom zijn er zoveel commissies en werkgroepen voor een relatief klein nutstuinpark als De Vijf Slagen? Werkt het zo goed? Wat zijn jullie wensen? We gaan kijken of het mogelijk is om beter, efficienter en leuker met elkaar samen te werken. Maar vooral vinden wij dat jouw vrijwillige inzet voor De Vijf Slagen plezierig moet zijn! 

Ik wens alle mensen een park zoals het onze. Een (mini)wereld op zich, die we met elkaar beter, mooier en rechtvaardiger kunnen maken. Voor onszelf en toekomstige generaties. 

Vasanti (tuinnr. 42)

Egeltjes op de tuin

Afgelopen lente had Vasanti op advies van de tuincomissie contact gezocht met De Toevlucht om opvang-egeltjes op onze tuin uit te zetten. Dat scheelt een boel slakken en veenmollen op de tuin. 19 december jongstleden kon ze er drie komen ophalen. Deze waren genoeg aangekomen om bij ons in winterslaap te gaan. Maar ze zijn nog niet sterk genoeg om in het egelhuis in de ecozone te gaan wonen, dat ligt wat dicht langs het water voor beestjes die het hier nog niet kennen. De Natuurlijk Tuiniergroep heeft materiaal verzameld en een egelhuis gebouwd achter een takkenril in het bos.

Barbera, Monique en Jitske hebben een degelijk en warm holletje gemaakt van oude paaltjes, dakpannen een wijnkistje kranten en hooi. 40 cm hoog, frisse lucht en tegen regen en wind beschut. De beestjes gingen meteen driftig herinrichten.

Voerteam
Zolang het warm genoeg is zullen ze buiten op zoek gaan naar voedsel. Daarvoor is er een voerteam dat in de schemering komt voeren. Lijkt dat je leuk om er een keer bij te zijn? Je kunt je hiervoor opgeven bij info@vijfslagen.nl. Overdag slapen ze en als het onder de drie graden wordt gaan ze in winterslaap.

Rust
We laten de beestjes nu vooral lekker met rust. Dan kunnen we volgend jaar, op een zwoele zomeravond, genieten van rondscharrelende egelfamilies die je helpen bij de ongedierte bestrijding. O ja, egeltjes kunnen zwemmen maar houden dat niet lang vol. Dus heb je een hoge oever met beschoeiing zorg dan voor een egel of ampfibieen trapje. Plank van 16-20 cm breed, om de 10 cm een latje erop voor grip en onder een hoek van 30° tegen je beschoeiing aan maken.

Jitske (tuinnr. 84)

Winterse foto's op De Vijf Slagen van Lonneke

Stemuitslag ALV

De Algemene Leden Vergadering najaar 2020 is bijzonder succesvol verlopen. Er zijn 65 stembiljetten ingeleverd. Besluitnummer 10, dit betreft wijziging van artikel 11 (tuinbegrenzing) van het Huishoudelijk Reglement van de Vijf Slagen is met 63 stemmen aangenomen. 

Besluitnummer 11, dit betreft de wijziging van artikel 03 (kas)bebouwing van het Huishoudelijk Reglement van De Vijf Slagen is met 62 stemmen aangenomen. Dit voorstel dient nog door het Bondsbestuur* officieel goedgekeurd te worden. Door het aftreden van het Bondsbestuur (lees elders in deze nieuwsbrief), zal toestemming pas verleend worden nadat eind januari een nieuw bondsbestuur is gekozen.

* Het bestuur betreurt het dat wij onze tuinders nog geen 100% toezegging kunnen geven voor de bouw en het plaatsen van kassen volgens de wijziging van artikel 03. Wij doen ons uiterste best om u uiterlijk eind februari uitsluitsel te geven (1 april begint het nieuwe seizoen). Tuinders die niet kunnen wachten, plaatsen hun kas tot dan op eigen risico.

Nieuwe stemronde
Zoals bekend zal in het voorjaar van 2021, bij de voorjaars Algemene Leden Vergadering, opnieuw worden gestemd over besluitnummer 8.1. Het opnieuw benoemen van Vasanti Geestman tot lid van het afdelingsbestuur voor een tweede termijn. Het deels nieuwe en onervaren bestuur ervaart de knowhow van Vasanti als beslist noodzakelijk. Vasanti zelf wilde het liefst de nieuwe stemronde zo snel mogelijk laten plaatsvinden. Reglementair gezien dient een herstemming namelijk zo spoedig mogelijk plaats te vinden.
Gezien de wintersluiting van ons park is de vrees dat velen niet zullen komen stemmen voor één onderwerp. Het bestuur heeft besloten om de herverkiezing uit te stellen tot de ALV in het voorjaar. Het bestuur vraagt nadrukkelijk of IEDEREEN straks in het voorjaar zijn/haar stem wil uitbrengen. 

Een nieuw jaar met nieuwe kansen. Prachtige bloemen, heerlijke groenten. Verse biologische producten voor jezelf of om te delen. Want daar gaat het om in onze wereld: meer geven, meer delen... Fijne feestdagen!

Huibert (tuinnr. 109)

Van werkbeurt naar tuinbeurt

Een van de reglementen van ons tuinpark is om tien uur per jaar verplicht algemene tuin-/onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Het bestuur is op de hoogte dat niet iedereen tevreden is met de invulling van de werkbeurten

Schoffelen
Een aantal tuinders ervaart het schoffelen van ons parkeerterrein als zinloos en niet motiverend. Daar willen wij verandering in aanbrengen. Allereerst gaan we van ‘werkbeurt‘ naar ‘tuinbeurt’. Dat klinkt al een stuk beter en dat is ook waar wij naar toe willen: meer gezamenlijk werk verrichten aan het algemene en bijzondere groen. In een volgende nieuwsbrief hopen wij u de nieuwe opzet te kunnen voorleggen.
Suggesties? Stuur je reactie naar: redactie@devijfslagen.nl.

Jaarplan 2021

Het pas verkozen bestuur is bezig om (in grote lijnen) het jaarplan 2021 aan te passen. Als basis zullen wij het Jaarplan van de ALV november 2020 hanteren. Veel onderwerpen die in deze nieuwsbrief staan worden daarin opgenomen. Naast de serieuze en noodzakelijke onderwerpen hebben wij ook gedacht aan leuke dingen, zoals een stekjesmarkt, een tuinrommelmarkt, een midzomerfeest en een oogstfeest; Het 6x per jaar uitbrengen van een online Nieuwsbrief, et cetera. 
Laten we hopen dat het ergste van Covid19 dan inmiddels voorbij is.

Maar wat mag volgens u niet ontbreken in ons Jaarplan 2021? Laat het ons gerust weten! stuur uw reactie vandaag nog naar: bestuur@devijfslagen.nl.

TERUGKIJKEND OP 2020

Het was een jaar waar vele tuinders waarschijnlijk met dubbele gevoelens op terugkijken. Vanaf het voorjaar tot late najaar is er op het park druk getuinierd vanwege het heerlijke weer. Tegelijkertijd werd dit tuinplezier gedrukt door de restricties als gevolg van Covid-19 en de zorgen om gezondheid en werk voor tuinders, familie en kennissen.

Iedereen was van slag. Tuinbeurten, bestuurs- en commissieoverleg, voorjaars ALV, moestuin- en snoeicursussen, open dag en het zomerfeest: bijna alles is deels afgelast, waardoor er minder contact is geweest met elkaar.

Veel wijzigingen
Er zijn veel wijzigingen geweest bij de commissies: Lonneke en Anne hebben zich teruggetrokken uit de tuincommissie en Anne en Kuga uit de kascommissie. Marc en Bert vormen niet langer de Bouw- en taxatiecommissie en hebben het stokje overgedragen aan Eric en Humphrey. Bert en Marc blijven actief voor het dagelijks onderhoud. De werkbeurtencommissie is ontbonden.

Betrokken
Na zes bevlogen jaren heeft Ger zijn bestuursfunctie neergelegd. Hij blijft gelukkig betrokken bij de Bouw- en taxatiecommissie. Het is ontzettend jammer dat wij de afgetreden leden niet live op gepaste wijze kunnen bedanken. Dat kon niet op de afgelopen (schriftelijke) ALV en kan ook niet op het afgelaste nieuwjaarsfeestje 2021.

Bedankt
Wij bedanken allen voor nu dan maar zo: Ontzettend bedankt voor alles wat jullie de afgelopen vele jaren voor de tuinders en ons tuinpark hebben gedaan. Op de voorjaars ALV hopen we jullie in het zonnetje te kunnen zetten.

Namens het afsdelingsbestuur De Vijf Slagen

De Vijf Slagen wenst u allen
fijne Kerstdagen en een Voorspoedig 2021

Colofon
De Vijf Slagen nieuwsbrief staat onder redactie van het bestuur en is met zorg samengesteld. Wij maken u erop attent dat deze nieuwsbrief geheel op vrijwillige basis en in vrije tijd geproduceerd wordt. Bijdragen en suggesties van leden zijn van harte welkom. Op de ledenpagina van onze website vindt u alle overige informatie en adressen. Aan het lezen en ontvangen van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Het bestuur neemt geen verantwoording voor verstrekte informatie in tekst en beeld van derden. Type-, zetfouten en wijzigingen onder voorbehoud. Copyright De Vijf Slagen 2020.

Volg ons op Facebook en Instagram

Aanmelden voor nieuwsbrief

Voor onze fans, verschijnt 6x per jaar (tuinleden ontvangen het automatisch)

Contact

Volkstuinpark De Vijf Slagen
Tafelberg 50
1105 BR Amsterdam


info@devijfslagen.nl
www.devijfslagen.nl