NIEUWSBRIEF DE VIJF SLAGEN

JULI 2023
Periodiek nieuwsbrief  |  Volkstuinpark De Vijf Slagen  |  Amsterdam Zuidoost

DSC02039 2
DSC02065 2
DSC02008 2
DSC02056 2
DVS bloem03

Eén van de mooiste...

Na een zeer nat voorjaar, de warmste en droogste maand juni ooit gemeten. En dat merken we op De Vijf Slagen. De natuur laat zich nu in optima forma zien in alle geuren en kleuren. Groenten die langzaam op gang kwamen halen hun achterstand snel in. De courgettes groeien waar je bij staat. Bramen beginnen donkerpaars te kleuren en peren krijgen hun vorm. De Vijf Slagen wordt niet voor niets door Het Parool genoemd als een van de vijf mooiste tuinen van Amsterdam die gratis te bezichtigen zijn.
Trots! Dankzij alle tuinders van De Vijf Slagen die met veel liefde en passie tuinieren.

DSC02000 2

Water weer op peil

Het afdelingsbestuur wordt overstelpt met klachten als het waterpeil in onze sloten weer te laag of juist te hoog staat. Nogmaals en voor alle duidelijkheid: de verantwoordelijkheid van het waterpeil van De Vijf Slagen ligt in zijn geheel bij Waternet. Het bestuur kan hooguit mailen en bellen en hopen dat Waternet snel komt kijken en maatregelen neemt. Vanaf dit seizoen gaan Bo (#67) en op de achtergrond Bert (#58) zich ontfermen over de stand van ons slootwater. Zij weten nu wat te doen bij een te lage of te hoge waterstand. Als het goed is moeten alle tuinders dit inmiddels gemerkt hebben.
Een andere oorzaak is dat de doorstroming van het water belemmert wordt door slecht onderhoud van de beschoeiing, wildgroei van riet en onkruid en het verstopt raken van duikers. Advies: ga met een paar tuinders proberen om de duikers ‘te steken’ en het slib en afval uit de duiker proberen te scheppen.

Bloem1
Stormschade

Weinig schade storm Poly

“De zwaarste zomerstorm ooit gemeten heeft op De Vijf Slagen gelukkig weinig schade aangericht. Alles wat niet goed vastgezet was waaide weg. Veel plastic en afval verspreidde zich over ons tuincomplex. Op een paar gebroken kasruiten en losse onderdelen na was een goede veegbeurt voldoende om Poly te doen vergeten. Poly richtte zich op woensdag 5 juli vooral op de bomen in Amsterdam die vol in hun bladgroen staan. Maar liefst 250 bomen legden het loodje. Mocht er weer een storm komen, de brandweer maakte dit overzichtelijke kaartje:

Algemene Ledenvergadering Voorjaar 2023

Veel betrokkenheid en zorgen bij leden

De Algemene Ledenvergadering Voorjaar 2023 op zaterdag 27 mei werd matig bezocht. Inclusief onze buddy de heer Theo Mondij en de afdelingsbestuursleden waren er 27 leden aanwezig. De notulen en alle financiële stukken werden unaniem goedgekeurd.

Oproep om actief deel te nemen
Opvallend was de positieve betrokkenheid van de leden als het ging om algemene zaken als de kas- en tuincommissie. Ook dit keer werd er een oproep gedaan om actief deel te nemen aan het verenigingsleven van De Vijf Slagen. In elke commissie zijn nieuwe leden van harte welkom. Wie meldt zich aan als voorzitter en wie als algemeen bestuurslid? Jennifer #22 meldde zich spontaan aan voor de kascommissie. Huibert Kloet #109 nam afscheid als afdelingsbestuurslid. 

Overlast
Veel leden maakten zich zorgen om de overlast van overtollige groei van riet. Op sommige plekken stroomt het water niet door en het riet groeit onbelemmerd door op de percelen. Bestuur: enige manier is het riet steeds weer goed ‘uit te steken met wortel en al. Doe dit samen met uw buren.’

Betrokkenheid
Ook was er weer veel te doen over de tuinbeurten. Na veel discussie en het aandragen van mogelijke oplossingen beloofde de nieuw samengestelde tuincommissie beterschap. Verder kwam ter sprake de wildgroei aan bouwsels, de K-tuintjes, verboden groen (wilgen), plastic afdakjes en verwaarloosde tuinen. Wat betreft dat laatste heeft het bestuur geschouwd, brieven verstuurd en gesprekken gevoerd. Het bestuur bedankte iedereen voor hun aanwezigheid en betrokkenheid.
Na krap twee uurtjes liep de ALV ten einde en ging iedereen voldaan naar hun tuin om te klussen.
Geïnteresseerden die de notulen willen ontvangen kunnen een mail sturen naar Marianne Goes via: bestuur@devijfslagen.nl.

DVS Bijenzwerm

Hoe krijg je een bijenzwerm uit je tuin?

Hoe bijzonder zo’n bijenzwerm ook is om te zien, in je tuin wil je de zwerm zo snel mogelijk weg hebben. Ga niet proberen om ze weg te jagen. Meestal gaan de bijen vanzelf weer weg, na een dag of twee. Laat ze met rust en ze zullen niemand kwaad doen. Gebruik vooral geen anti-insectenspray om ze te doden of weg te jagen. Daar worden ze zeer agressief van. Nog beter is om contact te zoeken met de plaatselijke imker zodat de imker de bijenzwerm deskundig kan komen vangen. Want deze bijen zijn op zoek naar een nieuwe woning. Om te voorkomen dat ze voor nog meer overlast zorgen zal de imker ze een nieuwe woning bieden en ze helpen een nieuwe kolonie te vormen.
Het bestuur van De Vijf Slagen heeft eventueel een telefoonnummer voor u van een imker.

Schouw voorjaar 2023

Het zou feitelijk niet nodig zijn als iedereen zich aan de regels houdt, maar het nut van een voorjaarsschouw blijkt meer dan eens noodzakelijk. Het afdelingsbestuur en leden van de tuincommissie zijn in mei/begin juni gaan schouwen. Kijken en waarnemen wat de staat is van de tuinen op De Vijf Slagen.

Lust voor het oog
Het moet gezegd, het overgrote deel van onze leden houdt zich keurig aan ‘de regels.’ Sommige percelen zijn een lust voor het oog (zie foto’s). Dat er veel tijd, aandacht en liefde in gestoken wordt is duidelijk te zien. Groenten, fruit en bloemen, dat zijn de drie belangrijkste maatstaven om te tuinieren zoals het hoort.

Brief
Toch heeft een twintigtal tuinders per e-mail een brief ontvangen. Deze tuinders hebben een zogenaamde ‘verwaarloosde tuin’. Overwoekerd door onkruid, geen of te weinig teelt van groenten, te veel gras, slecht onderhoud van schuurtje, verharding, beschoeiing, illegale bouw, enzovoort.

Tijdgebrek
Vaak ligt de oorzaak van verwaarlozing aan tijdgebrek, ziekte of persoonlijke omstandigheden. Het bestuur is zich daarvan bewust. Maar er zijn ook leden die echt te weinig tijd en aandacht aan hun tuin besteden. Als een tuin eenmaal aan het overwoekeren is, dan is het moeilijk en zwaar werk om weer toonbaar te maken. Sommigen laten de boel voor wat het is. Ze wachten vervolgens af tot het najaar. Dekken in de winter alles af met plastic en bekijken dan of in het volgende voorjaar een herstart mogelijk is.
Het gevolg is wel dat buren en andere tuinders last hebben van aanwaaiend onkruid en het hele zomerseizoen moeten aankijken naar een sterk verwaarloosde tuin. Beslist niet De Vijf Slagen waardig.

Aantekening
Tuinders die een brief hebben ontvangen worden uitgenodigd om in gesprek te gaan. Er worden in alle redelijkheid afspraken gemaakt en er wordt beterschap beloofd. Het niet nakomen van afspraken wordt geregistreerd en er volgt een aantekening in het dossier van de tuinder. Bij voortdurende herhaling en waarschuwingen kan het afdelingsbestuur overgaan tot een procedure van ontbinding van de overeenkomst en kan een tuinder zijn of haar tuin kwijtraken.

Beleid
Het beleid van het bestuur is er op gericht om in de eerste plaats de tuinder (weer) actief deelgenoot te laten zijn van onze vereniging met een goed onderhouden tuin. Dit betekent dat de tuin weer voor tenminste 70% van het teelbare oppervlak gebruikt wordt voor de teelt van groente, fruit en siergewassen én dat er regelmatig onderhoud, inclusief wieden plaatsvindt.

Twee tuinders hebben naar aanleiding van de schouw hun tuin opgegeven (zie hieronder). Dat is sportief en eerlijk want de wachtlijst (67!) voor een tuin op De Vijf Slagen is dit jaar weer enorm gegroeid. Veel aspirant tuinders staan te popelen om een perceel te bemachtigen.

Afscheid en opzeggingen

Deze tuinnummers hebben besloten om het tuinieren aan een nieuwe tuinder over te dragen. Het afdelingsbestuur bedankt u voor uw lidmaatschap en wenst u een fijne voortzetting elders of zonder tuin:
#118 M. Zamal
#124 V. Nandoe

DSC02015 2

OM BEURTEN DE TUINBEURTEN

Het blijkt ieder seizoen weer dat het niet duidelijk is wat de regels zijn bij de tuinbeurten. Deze zijn ook te lezen op onze website. Ondanks een eerder bericht in de vorige nieuwsbrief, nog 1x voor alle duidelijkheid:

 • Tien minuten vóór 10.00 uur aanmelden: handtekening/paraaf plaatsen. NIET meer terug lopen naar je eigen tuin maar blijven voor een éénmalige uitleg/verdeling van de werkzaamheden door twee leden van de Tuincommissie.
 • De werkzaamheden worden door de Tuincommissie verdeeld, ook om enige spreiding hiervan te bewerkstelligen.
 • Afmelden kan tot uiterlijk de vrijdag vóór je tuinbeurt; indien je later of helemaal niet afmeldt, dan krijg je een boete en dien je alsnog je tuinbeurt in te halen (!)
 • Na afloop om 12.00 uur gaarne alle gereedschappen weer inleveren bij de gereedschapsschuur.
 • Een tuinbeurt is verplicht: 5x per tuinseizoen slechts twee uurtjes ten behoeve van onderhoud van ons openbaar groen op ons fraaie nutstuinpark.
 • Meer uren maken? Het mag altijd meer natuurlijk :-)
DVS watermonster

Watermonsters nemen op DVS

Wat groeit en leeft er in onze sloten? En hoe schoon is ons slootwater? Op zaterdag 8 juli werden op twee plekken watermonsters genomen in de sloten van De Vijf Slagen. Eerst werd de ringsloot bij het hek gemeten en daarna de sloot die vorig jaar als slecht uit het onderzoek kwam.
De resultaten worden geanalyseerd door het NIOO-KNAW* en uiterlijk in november aan ons en Waternet doorgegeven.
Dit onderzoek kan goed aansluiten op het artikel in dit nummer over Bruinrot.

*Nederlands Instituut Oecologisch Onderzoek van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.

DVS fotobouwcommissie

BOUW- EN TAXATIECOMMISSIE NEEMT AFSCHEID

Op 8 juni nam de Bouwcommissie na jaren actief te zijn geweest afscheid van hun taken en verantwoordelijkheden. Het afdelingsbestuur betreurt het afscheid maar respecteert hun mening. De Vijf Slagen bedanken Humphrey Arduin (#82), Eric Hofwijks (#97) en Ger Steinbusch (#4) voor hun tomeloze inzet in de afgelopen jaren. 

Schermafbeelding 2023 07 08 om 12.33.11

Bruinrot door slootwater?

Yaron Daniel #155, stuurde ons onderstaand verontrustend bericht:

Beste Bestuur,
“Vandaag kwam ik er toevallig achter dat ons mooie tuinpark ook in een gebied ligt met een beregeningsverbod voor aardappelen en tomaten vanwege risico op bruinrot. Wellicht goed om met de tuinders te delen dat er beter geen water uit de sloot gebruikt kan worden voor de tomaten en aardappels.”

NVWA: Plantenziekte voorkomen
Met het beregeningsverbod wil de NVWA voorkomen dat planten bruinrot krijgen. Bruinrot is een plantenziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie (ralstonia) die in oppervlakte water kan zitten. De bacterie vormt geen gevaar voor de volksgezondheid; wel moeten besmette planten worden vernietigd.

Jaarlijks onderzoek
Ieder jaar laat de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) onderzoek uitvoeren, om te bepalen waar de bruinrotbacterie voorkomt. De gebieden waar de bacterie wordt aangetroffen, worden afgebakend. De begrenzing wordt bepaald op basis van informatie van waterschappen over stroomrichtingen en afwatering van gebieden. In de gebieden waar de bruinrotbacterie voorkomt, legt de NVWA een verbod op het gebruik van het water voor de teelt van aardappelen en tomaten.

Aardappelen en tomaten
De nadruk bij de NVWA ligt op het besproeien van aardappelen en tomaten. Het betreft voornamelijk grootschalige akker- en tuinbouw. Maar tuinders van bijvoorbeeld knoflook kennen inmiddels de ‘roestbruine’ uitslag op het loof van knoflook. Of dat daarmee te maken heeft moet nader onderzocht worden.

Géén leidingwater gebruiken
Met nadruk doet het bestuur een klemmend beroep op alle tuinders om geen leiding(kraan)water te gebruiken voor het besproeien van tomaten en andere gewassen. Wij adviseren in eerste instantie om altijd regenwater op te vangen en dat eerst te gebruiken.

Half Nederland
Overigens, wie de kaart van de NVWA bestudeert ziet dat grote delen van Noordholland, Utrecht, Zuidholland en Brabant rood gekleurd zijn. Omdat de meeste wateren met elkaar verbonden zijn is het lastig te bepalen waar grote concentraties zich bevinden. Vorig jaar constateerde de NVWA op verzoek van LTO Nederland dat de bruinrotbacterie met 21 procent is afgenomen. De Vijf Slagen ligt ‘aan de rand’ van zo’n gebied en het is dus de vraag of en in hoeverre wij daar last van hebben.

Oproep
Wellicht kunnen een paar tuinders een ‘werkgroep Bruinrot’ formeren, zodat wij allemaal goed en objectief geïnformeerd worden. Meld je aan bij Marianne via e-mail: bestuur@devijfslagen.nl onder vermelding van ‘Bruinrot.’

Bekijk hier de kaart met de roodgekleurde gebieden

Lees hier meer over Bruinrot

DVS bondsvergadering

Bondsvergadering

Kort verslag van de algemene Bondsvergadering van zaterdag 10 juni 2023, 13.00 uur
Volkstuinpark De Vijf Slagen werd vertegenwoordigd door Lonneke Verburg, tuin #95 (lid, tuinder) en Marianne Goes, tuin #34 (bestuurslid). Er waren ongeveer 60 afgevaardigden aanwezig in het clubgebouw van Tuinpark Ons Buiten. Uiteraard en zoals gebruikelijk waren ook dit keer weer dezelfde personen die “twijfelden of de komma wel goed stond” en graag van zich lieten horen.
Bij de rondvraag kwamen de volgende punten aan de orde:

 • Tekort aan vrijwilligers; ledeninzet aanmoedigen
 • Veel aspirant-leden
 • Openingstijden
 • Rioolbelasting
 • Mobilisering statuten (mede-tuinderschap); bijzondere regels
 • Teveel handtekeningen nodig op bijv. de bouwformulieren
 • Hout stoken = probleem
 • Bedank de vrijwilligers

Het is en blijft een feit dat wij als De Vijf Slagen nogal ondergewaardeerd worden in verhouding tot de 29 verblijfs- en recreatietuinen die Amsterdam en omgeving rijk is. Toch is het goed dat wij ons laten zien en horen en vertegenwoordigd zijn op de Bondsvergaderingen. We roepen tuinders op om zich aan te melden als afgevaardigde van De Vijf Slagen. U kunt zich aanmelden bij Edith #1 of Marianne #34.

WhatsApp Image 2023 07 02 at 12.45.30
WhatsApp Image 2023 07 02 at 12.47.12
WhatsApp Image 2023 07 02 at 12.46.44

Aspirant-tuinders maken er werk van

Eens te meer is gebleken hoe fijn het is om eerst te beginnen op een zogenaamd Aspirant-tuintje of 'Klein tuintje'. Biologisch moestuinieren staat volop in de belangstelling. De wachtlijsten zwengelen aan en een nieuwe generatie van veelal jonge tuinders staan te popelen aan de poorten van De Vijf Slagen.
Maar er is ook een keerzijde. Vaak wordt onderschat hoeveel tijd het kost om zelf groenten en fruit te verbouwen. Onkruid groeit sneller dan groenten, insecten en dieren op De Vijf Slagen eten graag jouw met zorg gekweekte groenten op. Eén dag geen water geven op zomerse dagen en alles hangt er verlept bij. Een ander aspect wat vaak vergeten wordt zijn de kosten. Een tuin inrichten en de zorg voor een goede voedingsbodem kost geld. Maar ook een schuur, gereedschap en allerlei hulpmiddelen. Aspirant tuinders kunnen het best een rondje maken op De Vijf Slagen en bij de tuinders informeren wat hun tuin aan investering gekost heeft. Daarom is het goed om 'klein' te beginnen.

Groene start
Dit seizoen heeft een aantal aspirant tuinders een prima 'groene start' gemaakt. Er is en er wordt hard gewerkt. En dat is op een aantal percelen goed te zien. Wij moedigen deze tuinders aan om vooral zo door te gaan en wie weet, komt er snel een groter perceel beschikbaar.
Kleine tuin #1 - Jerry Amsterdam
Kleine tuin #2 - Yaloe van der Toolen
Kleine tuin #3 - Carlos en Loes Verheije-Stappers
Kleine tuin #4 - Javier Lara Cobos
Kleine tuin #5 - Mo Bakour
Kleine tuin #6 - Faye Lingg

 WACHTLIJST ASPIRANT TUINDERS
De Vijf Slagen mag zich heugen in een toenemende belangstelling van ‘de groene golf’. Steeds meer mensen willen gezond tuinieren. De wachtlijst van De Vijf Slagen is opgelopen tot:
67

Schermafbeelding 2023 07 02 om 15.16.49
Hoe zit dat ook alweer???

Welke rechten heb ik als niet ingeschreven tuinder?

Een tuinder die met veel tijd, aandacht en passie een tuin heeft op De Vijf Slagen staat niet ingeschreven als de officiële huurder van het perceel. ‘Haar tuin’ staat op naam van haar partner, maar hij tuiniert er al geruime tijd niet meer. Volgens de reglementen mag ze er dus niet tuinieren en heeft ze geen rechten op de tuin in geval haar partner zijn tuin opzegt.

Wat moet ze doen om toch zorgeloos te kunnen blijven tuinieren?

Antwoord:
De oplossing is een partner-registratie, zodat de tuin op naam komt van twee rechtsgeldige personen, de hoofdhuurder en zijn of haar partner. Een partner kan op een later moment altijd worden toegevoegd aan het tuinregistratieformulier. Dit maakt het mogelijk dat een partner alsnog de tuin kan overnemen.

Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Lid-tuinder en partner zijn getrouwd, of hebben een geregistreerd partnerschap of een samenlevingsovereenkomst welke is ingeschreven in het partnerregister.
 • Of zij voeren een gezamenlijke huishouding en wonen, volgens de gemeentelijk basisadministratie, op hetzelfde adres.
 • De partner is meerderjarig.
 • Partner en lid-tuinder mogen geen familie van elkaar zijn.
 • Een kind kan dus niet worden ingeschreven als partner-tuinder bij een ouder.

Als de partner staat geregistreerd op het tuinregistratieformulier wordt het nieuwe formulier (ondertekend door het afdelingsbestuur) gemaild naar de Bond van Volkstuinders. Zij schrijven de partner officieel in. De tuin kan dan zonder problemen en met goedkeuring van de tuinder overgedragen worden op de partner.

Schermafbeelding 2023 07 02 om 12.40.18
Schermafbeelding 2023 07 02 om 12.41.43

Tekenalert op De Vijf Slagen

Meerdere tuinders hebben teken gesignaleerd op De Vijf Slagen. Van een tuinder is bekend dat het daardoor de ziekte van Lyme heeft gekregen met alle gevolgen van dien. Wees daarom alert, controleer jezelf iedere dag als je op de tuin bent geweest en verwijder de teek zo snel en zorgvuldig mogelijk.

Feiten en fabels over teken

Waar of niet waar?
Teken zijn er alleen in de zomer.
Niet waar.
Teken zijn er het hele jaar door. Zodra de temperatuur boven de zeven graden Celsius komt kunnen ze je bijten. Het is wel zo dat de meeste mensen tussen maart en oktober gebeten worden, met een piek in de zomer.

Teken komen alleen voor in het bos.
Niet waar.
Teken komen niet alleen in het bos voor, maar in elke groene omgeving. Dat kan zelfs een park of een tuin zijn. Het is ook niet zo dat teken uit bomen vallen. Omdat teken vanuit de bodemstrooisellaag maar een klein beetje omhoog klimmen tot maximaal 1,5 meter en daar wachten tot er een dier of mens langskomt om zich vast te bijten. Als je in een groene omgeving bent geweest doe dan daarna dus ook altijd een tekencheck en verwijder vastgebeten teken.

Teken bijten het vaakst in je been.
Waar en niet waar.
Voor volwassenen klopt het. Volwassenen worden in iets meer dan de helft van de gevallen gebeten in het been door teken. Voor kinderen klopt het niet. De worden in een derde van de gevallen gebeten in hoofd en nek. Het is wel zo dat een teek zowel bij volwassenen als bij kinderen zich over het hele lijf kan vastbijten. Dus controleer altijd je hele lijf. En als je een tekenbeet hebt ontdekt meld hem dan op tekenradar.nl.

Als je een teek binnen 24 uur verwijdert kun je geen ziekte van Lyme krijgen.
Niet waar.
Uit onderzoek weten we dat ook als mensen melden dat de teek maar kort heeft vastgezeten ze toch ook de ziekte van Lyme kunnen krijgen. Per jaar lopen mensen in Nederland 1,5 miljoen tekenbeten op. Dat leidt in 27.000 gevallen tot de ziekte van Lyme.

Gelukkig genezen de meeste mensen daarvan zonder restklachten. Helaas houden jaarlijks 1.000 tot 1.500 mensen langdurige klachten. We weten wel dat als je de teek snel verwijdert, de kans op Lymeziekte verlaagt. Verwijder een teek met een speciaal tekenpincet daarom zo snel mogelijk nadat je hem ontdekt hebt.

Op: www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme en op www.tekenradar.nl vind je veel informatie over teken in Nederland. Foto's ©RIVM.

Welkom nieuwe tuinders!

De Vijf Slagen verwelkomt deze nieuwe tuinders en wenst hen een succesvol en groenrijk tuinseizoen toe:
#86A Daan Wierdsma

#86B A. Lupu

#114 B. van der Koore

#132 M.J.A. Sinester

#142 Jim de Kock/Lynn Zhong

#148 Margit Boumann

DVS Tegel eruit

Tuintegelactie 18 september

Net als vorig jaar zal De Vijf Slagen ook dit jaar meedoen met de 'Tuintegelactie van de gemeente Amsterdam. 'Wip een tegel voor meer groen'. Wij roepen alle tuinders op om van hun overtollige tegels af te komen. Edith #1 coordineert deze actie. Zij wijst het verzamelpunt aan waar de tegels (heel of stuk) neergelegd kunnen worden. Dit kan uitsluitend op zaterdag 16 en zondag 17 september tot 17.00 uur. De gemeente komt de tegels maandagochtend 18 september ophalen.

Tip: heeft u thuis ook tegels? Doe mee en het wordt gratis opgehaald!
www.amsterdam.nl/tegelservice

DSC02073 2

Jeroen de Ruijter

Penningmeester (tuin 77)

Edith Soemodihardjo

Nutstuinparkbeheerder (tuin 1)

Marianne Goes

Secretariaat (tuin 34)

Colofon
De Vijf Slagen nieuwsbrief staat onder redactie van het bestuur en is met zorg samengesteld. Wij maken u erop attent dat deze nieuwsbrief geheel op vrijwillige basis en in vrije tijd geproduceerd wordt. Foto's: met dank aan Katrin Frobitter, Marianne Goes. Redactie/opmaak: Huibert Kloet. Bijdragen en suggesties van leden zijn van harte welkom. Op de ledenpagina van onze website vindt u alle overige informatie en adressen. Aan het lezen en ontvangen van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Het bestuur neemt geen verantwoording voor verstrekte informatie in tekst en beeld van derden. Type-, zetfouten en wijzigingen onder voorbehoud. Copyright De Vijf Slagen 2023.

Volg ons op Facebook en Instagram

Contact

Volkstuinpark De Vijf Slagen
Tafelbergweg 50
1105 BR Amsterdam


info@devijfslagen.nl
www.devijfslagen.nl