NIEUWSBRIEF DE VIJF SLAGEN

MEI 2021

Periodiek nieuwsbrief | Nutstuinpark De Vijf Slagen | Amsterdam Zuidoost 

Tuinuitgifte Aspirantentuintjes 

Op 1 mei zijn de aspirant tuinen (de K-tuintjes) opgeleverd. Alle mensen van de wachtlijst zijn aangeschreven, 12 aspiranten waren enthousiast. De negen tuinen zijn toegewezen aan de mensen die het hoogst op de wachtlijst staan. Er zijn rondleidingen geweest waarbij de spelregels zijn uitgelegd. De tuinen zijn nog niet helemaal klaar, maar we maken er met de inzet van de nieuwe tuinders het beste van. 

Zaterdag 1 mei was er een feestelijke bijeenkomst voor deze tuinders, waarbij ze ook de bruikleenovereenkomst ondertekenden. Tuin K2 is een gezamenlijke tuin waarop een composthoop en gereedschapskist komen te staan. Het andere stukje van deze tuin kunnen zij samen gebruiken voor bijvoorbeeld het zaaien van pompoen. De aspirant tuinders betalen € 60,- per jaar voor het gebruik van de faciliteiten op het park en voor de tuin, naast de gebruikelijke sleutelborg. In de volgende Nieuwsbrief leert u de nieuwe tuinders kennen. Wij heten de aspirant tuinders hartelijk welkom en wensen hen een mooi tuinjaar.

Enquête 2021

Betrokkenheid bij De Vijf Slagen groter dan gedacht
Tuinders zijn over het algemeen zeer te spreken over ‘hun’ nutstuinpark

De eerste grote enquête van De Vijf Slagen is een succes. Meer dan 60% heeft gehoor gegeven aan de oproep om mee te doen (93 tuinders van totaal 154 tuinders), waarvoor dank! Naast de vele leuke en allerliefste voorstellen ook veel ergernissen en persoonlijke meningen over hoe het wel zou moeten. Het afdelingsbestuur is met sommige uitkomsten al direct aan de slag gegaan en heeft nu een prima kapstok om gehoor te geven aan wat de meerderheid van ons nutstuinpark graag wil. De uitslagen en scores van de enquête publiceren wij 1-op-1 in deze nieuwsbrief (zie link onder aan de nieuwsbrief) en op onze website onder: Leden Info.

Wat gaan we doen met de resultaten?
Het bestuur gaat met de resultaten van deze enquête aan de slag om zo ons park leuker, gezelliger en mooier te maken. Wij zullen daarbij kijken naar wat de meerderheid van onze tuinders wil. Niet alle ideeën kunnen worden gerealiseerd:

1. Het moet wel mogen; we zijn gebonden aan de regels van de gemeente en de Bond;
2. Het dient bekostigd te kunnen worden. Sommige ideeën kosten veel geld (wat we niet in kas hebben);
3. Er dienen voldoende vrijwilligers te zijn om ideeën te kunnen uitvoeren;
4. Er dient voldoende draagvlak te zijn; dus niet alleen ideeën waar slechts een paar tuinders enthousiast van worden.

Uit de enquête:

Tuinders zien hun tuin als lange termijn hobby

• 41% van alle tuinders tuiniert al minstens zes jaar op De Vijf Slagen
• 42% geeft aan tropische gewassen te telen (Aziatisch, Surinaams)

Grote verschillen
• Twee personen gaven aan het bestuur ‘zeer slecht’ te vinden. Daar tegenover staat dat 61 personen het bestuur ‘goed’ tot ‘zeer goed’ te vinden.

Tuinbeurten houdt de gemoederen bezig
• De tuinbeurten blijven een belangrijk aandachtsgebied. 26 personen vinden het ‘zeer slecht’ tot ‘slecht’. Tegenover 30 personen die de tuinbeurten ‘goed’ tot ‘zeer goed’ vinden. De meesten van u hebben hun eerste tuinbeurt van dit seizoen inmiddels gehad. U heeft ook kunnen merken dat de aanpak dit jaar anders is. Het ‘schoffelen en harken’ is geen gemeengoed meer. De klussen zijn gevarieerder en de tuincommissie doet haar best om tuinders ook leerzame tuinbeurten te geven. Ook werken de leden van de Natuurlijk Tuinierengroep mee tijdens de tuinbeurten.
Opvallend: op de vraag ‘Ik vind dat je een tuinbeurt te vaak moet doen’ gaven 21 respondenten aan het ‘helemaal oneens’ te vinden en 32 respondenten ‘oneens’. Dus een meerderheid vindt 5x per seizoen, 10 uur totaal, absoluut geen bezwaar. Het bestuur gaat de mogelijkheden bekijken voor een meer flexibele tuinbeurtrooster, waarbij tuinbeurten ook op andere dagen gedaan kunnen worden. Verderop in deze nieuwsbrief meer over tuinbeurten...

Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid
Toekomstvisie De Vijf Slagen oogst succes

Woensdag 21 april heeft het afdelingsbestuur u op de hoogte gebracht van de bereikte onderhandelingsresultaten met de gemeente Amsterdam. Onze ingestuurde Toekomstvisie 'Concept overeenkomst Nutstuinpark De Vijf Slagen' heeft zijn vruchten afgeworpen: wij worden beschouwd als nutstuinpark en niet als verblijfspark. De aangekondigde verhoging naar € 2,25 / m2 gaat gelukkig niet door. Vanaf 2025 gaan we slechts 6 eurocent meer betalen en komen uit op een m2 prijs van 30 cent. Ook hoeven wij niet te voldoen aan openbaarstelling (inclusief fietspad). De contacten met de Bond van Volkstuinders en met de gemeente Amsterdam zijn constructief. Het afdelingsbestuur van De Vijf Slagen zal zich blijven inzetten voor de belangen van alle tuinders van De Vijf Slagen. Onze rapportage zal voor een belangrijk deel worden overgenomen door andere nutstuinparken.
Namens De Vijf Slagen willen wij vooral bestuurslid en penningmeester Jeroen de Ruijter bedanken voor zijn tomeloze inzet gedurende de onderhandelingen (die voortduren)...
DOWNLOAD HIER DE TOEKOMSTVISIE DE VIJF SLAGEN.

Plastic is een grote vervuiler op onze tuinen en een doorn in het oog van vele tuinders. Dat is ook gebleken uit onze enquête. Hoe minder plastic op ons tuinencomplex, des te beter. Wij roepen alle tuinders op om hun tuin te ontdoen van plastic-afval (en overige rommel!). Begin hiermee: neem uw plastic afval mee naar huis en leg het bij het grofvuil neer. Lukt dit echt niet?
Doe dan mee met De Vijf Slagen actie: MEI-PLASTIC-VRIJ! 


SPELREGELS MEI-PLASTIC-VRIJ
1. Inleveren uitsluitend op: 
vrijdag 21 mei van 11.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 19.00 uur
zaterdag 22 mei tussen 08.30 - 09.30 uur*
2. Inzamelplek: naast de ingang, links van het hek. Volg de aanwijzingen van de vrijwilliger(s).
3. Alleen plastic afval! Maak het afval zo klein mogelijk (opvouwen van zeil, bij elkaar binden of in elkaar schuiven van oude (bloem)potten/bakken, et cetera.
4. Géén accu’s, geen chemisch afval, geen plastic flessen/potten/jerrycans met vloeistoffen, geen verfblikken, geen hout, geen ijzer. Afval wat niet wordt geaccepteerd dient u zelf weg te brengen naar het Afvalpunt Zuidoost.
5. Als blijkt dat er te veel oud plastic wordt verzameld, dan geldt er een stop. Informeer eerst bij de vrijwilliger(s), voordat u bij het hek oud plastic gaat inleveren. 
*Daarna zal met de tuinbeurt de aanhangwagen gaan rijden naar het Afvalpunt Zuidoost.

 Afvalpunt Zuidoost
Wist u dat u gratis grof afval kunt inleveren bij het Afvalpunt Zuidoost? Van banden en elektrische apparaten tot puin, glas, hout en metaal. Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur. Afvalpunt Zuidoost is slechts vijf autominuten rijden van De Vijf Slagen. Adres: Meerkerkdreef 31, 1106 GZ Amsterdam. 020 409 55 01.

Tuinafval
LEES HIER hoe u het best tuinafval kunt afvoeren en een bijdrage kunt leveren aan het bevorderen van wormenhotels.

UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING - VOORJAAR 2021

Graag nodigt het bestuur van De Vijf Slagen tuinders/leden uit voor de Algemene Ledenvergadering - Voorjaar 2021. De vergadering vindt wederom, in verband met Covid-19, schriftelijk plaats. De vergaderstukken ontvangt u tijdig per e-mail. Inkijkexemplaren komen in het clubhuis te liggen. De stembiljetten kunnen, net als bij de najaarsvergadering, op onderstaande data persoonlijk ingeleverd worden in het clubhuis bij de aanwezige afdelingsbestuurders.

Noteer in uw agenda - inleveren stembiljet:
Vrijdag 28 mei van 14.00 - 16.00 uur
Zaterdag 29 mei van 12.00 - 14.00 uur

Het bestuur zoekt versterking
Stelt u zich kandidaat als bestuurslid of kascommissielid? Als u interesse heeft en meer wilt weten over deze functies, stuur dan een berichtje naar: bestuur@devijfslagen.nl

Uit de enquête:

Overnachten op ons nutstuinpark

• Als veranderpunt stelde een deelnemer dat overnachten op ons nutstuinpark mogelijk wordt gemaakt. Bestuur: Dat is helaas uitgesloten en tegen alle reglementen in, omdat wij een nutstuinpark zijn en geen verblijfspark (waar gas-, water- en lichtaansluiting wel standaard aanwezig zijn).

• Onze website krijgt een hoge waardering: 65 personen vinden onze website ‘goed’ tot ‘zeer goed’. Niemand vond het ‘zeer slecht’. De hoge waardering blijkt ook uit het fors toegenomen aantal bezoekers (zie grafiek elders in deze nieuwsbrief). Desondanks blijkt dat veel tuinders de website niet of nauwelijks bezoeken. De toename is dus vooral te danken aan geïnteresseerden die geen tuinder zijn.

Rommel, rotzooi en plastic
• Veel tuinders ergeren zich aan de vele rommel, plastic en troep en vinden dat de aanblik van ons nutstuinpark daaronder te lijden heeft. “Minder plastic en rotzooi op ons park” schreef iemand. Het bestuur is het daar volledig mee eens. Daarom organiseren wij de actie: ‘MEI-PLASTIC-VRIJ’. Zie voorgaande oproep.

• Goed te weten is dat een ruime meerderheid op De Vijf Slagen biologisch ecologisch tuiniert. CHAPEAU!

 Meer transparantie, betere communicatie
• Een deelnemer wilde graag meer transparantie van het bestuur met betrekking tot de toewijzing van vrijgekomen tuinen. Reactie bestuur: De wachtlijsten zijn sinds januari 2021 openbaar en worden gepubliceerd op onze website. De vrijgekomen tuinen worden op wachtlijstvolgorde aangeboden/toegewezen. Alle aspirant tuinders kunnen met hun unieke lidnummer iedere maand zien welke positie zij innemen op de wachtlijst.

Aankondiging Tuinschouw mei 2021

Rond het weekend van 15-16  mei zal de tuinschouw plaatsvinden (bevestiging volgt via 'Postbode' mail). Omdat de tuinschouw door minstens twee personen gedaan moet worden en men de eigen tuin niet mag schouwen vragen we twee of drie vrijwilligers die de tweekoppige tuincommissie willen bijstaan bij het schouwen en op de objectiviteit van de schouw toe te zien.

Betreding tuinen
De tuincommissie is tijdens de tuinschouw gemachtigd om tuinen te betreden, ook als de tuin is afgesloten, maar schouwt het liefst in het bijzijn van de tuinders zelf, zodat er indien nodig meteen afspraken kunnen worden gemaakt.

Onderhoud
Dit jaar zal er geschouwd worden op het onderhoud volgens de regels voor nutstuinen van de bond en de gemeente. Tuinders die te veel afwijken van de regels zullen schriftelijk worden verzocht hun tuin binnen een redelijke termijn weer aan de regels te laten voldoen. Als u geen brief ontvangt is uw tuin goedgekeurd. 

Voorbeeldtuinen
Daarnaast zal er in navolging van de tuincommissie in 2019 ook gekeken worden naar voorbeeldige aspecten van de tuinen. 

Komen en gaan

Wachtlijst

Er staan momenteel 47 mensen op de wachtlijst. Na de opschoning door de Bond in verband met het niet betalen van de contributie, blijkt dat vijf aspirant-leden zich hebben teruggetrokken. De Bond is een overleg gestart met de parken over de wachtlijsten, Vasanti is namens het bestuur deelnemer. 

Tuinen opgezegd

Drie tuinders hebben onlangs hun tuin opgezegd:  mw. Chilar (5), dhr. R. Abdoelrahman (12) en dhr. H. Derks (136).  Deze tuinen, inclusief tuin 136, zijn in het beginstadium (taxatie) van overdracht. De tuinen 27 en 136 zijn sterk verwaarloosd en er wordt hard gewerkt om de tuinen zo spoedig mogelijk leeg en schoon op te leveren. 

Nieuwe platte kar

De Vijf Slagen heeft een nieuwe 'platte kar' op de kop weten te tikken. Deze is smaller en daardoor veel wendbaarder. Beide karren dienen na gebruik naast de schuur tegenover ons clubgebouw teruggebracht te worden.

Uit de enquête:

Sloten en Algemeen Groen

• Het onderhoud van de sloten is een belangrijk aandachtspunt. Een meerderheid geeft aan niet tevreden te zijn met het onderhoud van onze sloten. Hoe wij dit gaan aanpakken zal in overleg met de tuincommissie worden besproken.

• Er zijn ook opmerkingen binnengekomen over het algemeen groen en de entree van ons park. De een vindt het rommelig, een ander wil geen bloemen en de volgende vindt dat er juist meer bloemen moeten zijn. Graag gaan we samen met de tuincommissie aan de slag met jullie suggesties. Tuinders, geef je op als vrijwilliger, wordt lid van de tuincommissie. Praat, denk en werk mee aan het verbeteren van onze entree.
Het is daarbij wel belangrijk dat we daarbij voldoende vrijwilligers hebben. Mocht je hierbij willen helpen, word dan lid van de tuincommissie.

Zoveel mensen, zoveel wensen. Doe iets aan diefstal!
• Wat betreft ‘Regels Tuin & Bebouwing’ lopen de meningen ver uiteen. Zoveel mensen, zoveel wensen. Het bestuur raadt een ieder die hierop een reactie heeft gegeven aan om eerst het Huishoudelijke reglement van De Vijf Slagen goed na te lezen. Dit reglement en de Statuten en Reglementen van de Bond van Volkstuinders zijn leidend. Wilt u toch een wijzigingsverzoek indienen? Dan dient u eerst uw voorstel in de ALV in te dienen, zodat daarover gestemd kan worden over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van uw voorstel. Als bestuur zullen wij samen met de bouw- en taxatiecommissie, proberen na te gaan waar de grootste pijnpunten liggen.

• Diefstal blijkt ook een groot aandachtspunt te zijn. Veel tuinders ergeren zich aan diefstal van zowel goederen als waren (spullen en groenten). Reactie: Het bestuur zal de desbetreffende tuinder aansporen aangifte te doen van diefstal als iemand op heterdaad betrapt wordt. In het ergste geval kan het afdelingsbestuur de Bond verzoeken om het lidmaatschap van de tuinder te beëindigen.

Voorjaarszonnetje
Op vrijdag 16 april vergaderde het bestuur  voor het laatst op vrijdag. Vanaf de installatie kwam het bestuur iedere vrijdag, behalve Kerst-vrijdag, bijeen voor een vergadering van 10-13 uur. Voortaan wordt, tijdens het seizoen en indien noodzakelijk, zaterdagmiddag vergaderd. Op de foto van links naar rechts: Edith Soemodihardjo, Jeroen de Ruijter, Huibert Kloet en Vasanti Geestman. Tussen Huibert en Vasanti zit oudgediende Henk. Hij deed op die dag schriftelijk afstand van zijn tuin 136.

Koekoekoek

Het was op zondag 18 april dat ik voor het eerst, sinds hij er vorig jaar mee stopte, de koekoek weer hoorde. Een paar keer maar, hij moest er duidelijk nog even in komen.

Reizen

Officieel staat zijn terugkeer vanuit het zuiden van Afrika voor half april gepland, dus hij had zijn koffers mogelijk nog niet eens uitgepakt. Bij wijze van spreken uiteraard, want een koekoek heeft geen koffers nodig om te kunnen reizen. Wat dat betreft zou ik willen dat ik een koekoek was. Verder niet, want een koekoek kan niet tuinieren, en dat vind ik zelf veel leuker dan reizen. Mijn vriendin Ineke attendeerde mij er op. Als ik aan het werk ben hoor en zie ik namelijk niets behalve dat waar mee ik bezig ben.

 Bo, Bo, hoor je..., de koekoek!??
Zij moest het zoals gewoonlijk wel tien keer zeggen. Hoewel zij daar na geloof ik zo’n dertig jaar wel aan gewend is, klaagt zij daar nog altijd over. Ook dit keer. Desondanks houd ik nog steeds van haar, al was het alleen maar omdat ik zonder haar die koekoek niet had gehoord.

Gids
Er is vanzelfsprekend veel meer wat ik in haar waardeer, maar dat doet hier even niet terzake. Allebei hebben wij een bijzondere ervaring met de koekoek. Tijdens een trektocht vanuit Bologna over de Apenijnen naar Florence hadden wij een koekoek als reisbegeleider. En gids, want als wij verkeerd liepen was hij er niet, alleen als wij op de juiste route zaten liet hij zich horen. Dat was op zich al bijzonder, maar het meest bijzondere was dat hij bij het afscheid tijdens de afdaling naar Florence koekoekoek riep. Niet zoals gewoon ‘koekoek’, maar ‘koekoekoek.’

Geen verbeelding
Objectief gezien is het bijzonder te noemen om een koekoek in drie lettergrepen te horen zingen. Ik heb nog even mijn internet browser geraadpleegd, maar nergens een vermelding van ‘koekoekoek’ gevonden. Toch heb ik het mij niet verbeeld, want Ineke had het ook gehoord, dus is het waar. De hele tocht van zo’n tien dagen had hij ons de weg gewezen, maar Florence was niet zijn habitat, niet zijn ding zogezegd. Dat was meer Ineke haar ding. Ineke is helemaal idolaat van Florence.

Nostalgie
Maar altijd weer als ik de roep van een koekoek hoor, moet ik denken aan die koekoek die ons vaarwel riep. Ook nu weer op de tuin, op die zonnige zondag van 18 april, overviel mij een sluimerend gevoel van nostalgie, naar dat afscheid daar op de van het voorjaar doordrenkte hellingen van de Apenijnen boven Florence.

Bo (tuinnr. 67)
Hoort u hem, de koekoek? (klik op het plaatje)

Veel animo voor kweekkas van 12 m2

Minstens dertien tuinders hebben vanaf 17 februari dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een kas op hun perceel te plaatsen van 12 m2. Dit was voorheen maximaal 6 m2 (als je ook een schuur hebt staan van 2 x 3 meter). ‘Hofleverancier’ Dave Storm die veel kassen op De Vijf Slagen levert, sprak van een topdrukte dit jaar. Veel tuinders moeten daardoor drie tot vier maanden wachten voordat hun bestelde kas geplaatst kan worden.

Altijd vooraf goedkeuring aanvragen
Wilt u ook een aanvraag doen voor een kas van maximaal 3 x 4 meter? Hoeveel de maximale bebouwing in vierkante meters mag zijn LEEST U HIER.
Uw aanvraag voor een bouwvergunning voor een kas of schuurtje kunt u richten aan: bouwcommissie@devijfslagen.nl

Uit de enquête:

Hoe lang bestaat De Vijf Slagen nog?

• 58 personen maken zich zorgen over het voortbestaan van De Vijf Slagen. 14 personen maken zich nergens druk om en 21 personen ‘niet’ of ‘totaal niet’. Reactie: Hoewel niets 100% zeker is kunnen we naar aanleiding van gesprekken met de gemeente en de Bond, vooralsnog aannemen dat u zich de komende vijftien jaar geen zorgen hoeft te maken om ons voortbestaan. Wij zullen u blijven informeren in onze nieuwsbrieven over de toekomstvisie van de gemeente en wat dit betekent voor De Vijf Slagen.

• Veel belangstelling is er voor het organiseren van bijvoorbeeld een plantjes-, zaden- en stekjesmarkt. Het bestuur staat open voor alle gezellige activiteiten en initiatieven die tuinders willen organiseren. Dien uw voorstel in bij het bestuur, inclusief een kostenraming.

ENQUÊTE - UITGELICHT
De Vijf Slagen denktank
33 Tuinders hebben aangegeven geen bezwaar te hebben als contact wordt opgenomen om bepaalde punten uit de enquête verder te bespreken of nader uit te werken. Zij zullen in groepjes worden uitgenodigd om deel te nemen aan denktank-gespreksrondes. Wat doen we met de uitslagen? Welke knellende onderwerpen pakken we als eerste op? Wie wil de organisatie van een tuinmarkt op zich nemen? Wat doen we aan het slootonderhoud? Wie willen het bestuur en de tuincommissie komen versterken? Praat en denk mee. De Vijf Slagen is van ons allemaal, samen maken wij er een succes van!
Heeft u bij de enquête uw contactgegevens niet opgegeven, maar wilt u alsnog meedoen met de denktank? Stuur dan een bericht naar: redactie@devijfslagen.nl o.v.v. naam, tuinnummer en email.

Website wordt steeds beter bezocht

Steeds meer tuinders en belangstellenden weten onze nieuwe website te vinden. Dat blijkt ook uit de enquete. U waardeert onze website met 'goed' tot 'zeer goed'. De statistieken worden bijgehouden met Google Analytics.

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Project 2

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Project 3

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Verslag knotten 2021

Afgelopen winter zijn we (door corona later dan gepland) begonnen met het eerste jaar van het knotplan. Met tien tuinders en een lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) is er in vier halve dagen in kleine groepjes gewerkt.

Er was veel erg lang en zwaar hout van meer dan drie jaar oud, waardoor we extra veiligheidsmaatregelen (afzetten parkeerplaats) moesten nemen en ook in het bos meer moesten knotten dan gehoopt.

Overhangende takken
Een deel van de wilgen die op de knotlijst stonden hebben we niet geknot, omdat we voor het veilig knotten van deze bomen tuinen moesten betreden. Hiertoe is de wilgengroep niet bevoegd. Bovendien moet er ook wat bloeiende wilg overblijven.

Broedseizoen
Op dit moment mag er niet gesnoeid worden in verband met het broedseizoen, behalve in zeer dringende gevallen. Tuinders langs het bos die last van takken recht boven hun tuin hebben en Marco willen helpen bij het snoeien van de overhangende takken kunnen contact opnemen met de tuincommissie, dan kijken we wat er mogelijk is.

Wilgengroep

De wilgengroep is een open tuingroep die bestaat uit leden van natuurlijk tuinieren en losse tuinders die graag met wilgen werken of graag helpen met knotten. Er is nu een driejarig knotplan voor de wilgen, zodat er steeds voldoende vlechttenen, paalhout en bloeihout is.
In de winter wordt er geknot en worden de tenen en palen gekuist voor verwerking in de lente. Het knotten en kuisen van het hout doen we gezamenlijk en is vrijwilligerswerk voor de vereniging. Als dank mag je tenen en paalhout voor eigen gebruik meenemen.

In de lente wordt er gevlochten voor het algemeen onderhoud. Jos van Oort (tuin 137) heeft afgelopen anderhalve maand heel hard gewerkt aan de prachtig gevlochten composthoop (foto's). Er was paalhout voor de peren en de aspirantentuinen.
 
In mei gaan we verder met vlechten op de griend en in de Ecozone. Lijkt het je leuk om daar eens aan mee te helpen of als je kleine teentjes wilt gebruiken voor het vlechten van oogstmandjes? Je kunt jezelf het hele jaar opgeven bij Jitske.

Uit de enquête:

Flexibeler omgaan met tuinbeurten

Uit de enquête is gebleken dat de tuinbeurten de gemoederen bezig houden. De een vindt het helemaal niets en een ander is er zeer tevreden over. Feit is dat tuinbeurten altijd nodig zullen zijn en een van de grondregels is van alle tuinparken en nutstuinen. Het onderhoud van de openbare en algemene delen van ons nutstuinpark is immers onderdeel van het totaal. Het zorgt er voor dat ons park er netjes en goed verzorgd bij ligt. Wij hebben er allemaal baat bij. Zouden wij dat niet doen, dat treedt al heel snel verval op met alle gevolgen van dien.

De enquête heeft uitgewezen om soepeler om te gaan met het tijdstip en de invulling van de tuinbeurten. Het bestuur wil daar gehoor aan geven en komt in het najaar met een voorstel voor de tuinbeurten 2022.

Bouwen met beleid

Elk tuinpark van de Bond van Volkstuinders heeft z’n Bouwcommissie. Onze bouwcommissie is nog een echt mannenbolwerk: drie heren van meer dan middelbare leeftijd – foto v.l.n.r.: Erik Hofwijks, Humphrey Arduin en Ger Steinbusch. Denkt u vooral niet dat onze bouwcommissie zelf bouwt. Een betere naam voor de Commissie zou dus ‘gebouwencommissie’ zijn, maar het woord ‘gebouwen’ in ons tuinpark is een te groot woord. Het gaat eigenlijk om ‘n kweekkas, ‘n schuur en andere optrekjes in een tuin.

Slapeloze nachten
Wij van de bouwcommissie zijn een beetje te vergelijken met de schoonheids-commissie van vroeger. Alleen al het idee dat in alle tuinen er maar op los zou worden gebouwd, geeft ons slapeloze nachten.  Zowel de Gemeente, de Bond en De Vijf Slagen hebben ons daarom voorzien van een batterij regels en voorschriften in het Bondsbouwreglement, letterlijk en figuurlijk een mond vol.

Vergunning
Dus als u iets wilt bouwen in de tuin zult u eerst de bouwcommissie moeten vragen om een vergunning, soms een vergunning van alleen De Vijf Slagen, soms een vergunning van De Vijf Slagen én de Bond van Volkstuinders. En u mag niet zo maar elk optrekje in uw tuin neerzetten. De Bond heeft precies omschreven wat er wél mag staan: één schuur, één kweekkas, één gereedschapskast, één pergola, één windscherm, één gas- of accukist, één broeibak en tegenwoordig ook één zonnepaneel. Ons eigen tuinpark vond het trouwens ooit nodig om daar nog enkele bouwsels aan toe te voegen: hekwerk, één kweektunnel, beschoeiing, één compostbak en terrasoppervlak.

Regels, regels, regels...
Is eenmaal uw oog gevallen op een van de toegestane bouwsels dan dient u, na toestemming, ook te voldoen aan, soms onbegrijpelijke, afmetingen en onderlinge afstanden. En of het niet genoeg is: er zijn ook nog regels over de kleur, de hoogte en mogelijke uitsteeksels. En, niet te vergeten de belangrijkste regel: u mag van de Bond nooit méér dan 20% van uw tuinoppervlak bebouwen of betegelen. Ga er maar aan staan! Regels, regels, regels, zult u zeggen, maar bij ‘ernstige minachting’ van de bouwcommissie loopt u het risico dat het plezier van tuinieren omslaat in een regelrechte nachtmerrie. Dus, een welgemeende raad: overleg altijd met de bouwcommissie voordat hamer en spijker ter hand worden genomen of voordat een paradijselijk optrekje wordt aangeschaft. Het voorkomt ‘broko ede’, ofwel barstende hoofdpijn.

Kromme discussies
Toch kan ook de bouwcommissie soms stekende hoofdpijn krijgen. We weten weliswaar wat wél gebouwd mag worden, maar tuinders redeneren vaak vanuit het omgekeerde: alles mag, behalve als het niet mag. En dat levert soms kromme discussies op, want wat niét mag heeft de Bond niet opgenomen in haar Bondsbouwreglement.

Tuinschouw
Een voorbeeld: als de bouwcommissie rondloopt om de staat van bouwsels in tuinen te bekijken (de jaarlijkse bouwschouw) worden regelmatig idyllisch ogende afdakjes of terrasoverkappingen waargenomen. Het staat niet bij de toegestane bouwsels, maar de tuinder beweert onschuldig dat het niet staat bij wat verboden is. Dus de bouwcommissie zegt het nog maar eens een keer. In het Bouwreglement staat een lijstje van wat in de tuin, na toestemming, gebouwd mag worden. De rest is verboden.

Tuinier-plezier
Wilt u iets bouwen dat niet op het lijstje staat, doe dan tijdig een voorstel in de Algemene Ledenvergadering. Dan gaat het afdelingsbestuur voor u pleiten bij de Bond om het lijstje aan te vullen. Volgens deze route is het ons bijvoorbeeld gelukt om vanaf dit jaar naast een schuur óók een kweekkas van 12 m2 (was eerst 6 m2) te plaatsen. En zo draagt de bouwcommissie bij aan nog meer tuinier-plezier.

Ger Steinbusch (tuinnr. 4)

Vervlogen tijden...

Uit de beginjaren van De Vijf Slagen. Deze foto’s zijn waarschijnlijk gemaakt rond 1985-1986. We zien een jonge Barka (tuinnummer 90) samen met nog een tuinder (wie?). Barka heeft waarschijnlijk het hoogste punt van zijn zelf getimmerde schuurtje bereikt, getuige de bloemen in het midden van zijn puntdak.
De redactie is op zoek naar meer foto’s uit vervlogen tijden van De Vijf Slagen. Stuur ze op, het liefst met een korte tekst en uitleg naar redactie@devijfslagen.nl. Heeft u foto’s, maar kunt u ze niet inscannen? Geen probleem, neem contact op met de redactie.

Project 1

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Project 2

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Project 3

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

TUINTAXATIE: Wat is een tuin waard? 

U heeft er vast wel eens van gehoord en krijgt er mee te maken als u vertrekt of juist als nieuwe tuinder op ons nutstuinpark komt. Wat houdt een tuintaxatie in? En hoe werkt dat in de praktijk? Daar gaat dit artikel over.
Eerst dit: Tuintaxatie werkt onafhankelijk (en vrijwillig), dus zonder inmenging van het bestuur. Uiteraard worden bijzonderheden altijd met het bestuur besproken en is er regelmatig overleg.

Tuin opzeggen
Het begint met het schriftelijk opzeggen van een tuin (de ‘ingebruiknemer’) bij het bestuur. Het bestuur geeft Tuintaxatie opdracht om de desbetreffende tuin te taxeren op aanwezige beplantingswaarde. Denk aan struiken, fruitbomen, vaste planten, etc.

Verboden terrein
Zodra de taxatie heeft plaatsgevonden mag de tuin niet meer betreden worden tot aan het moment van de overdracht. Dit geldt zowel voor de nieuwe als voor de vertrekkende tuinder. De nieuwe tuinder mag in die tussentijd alleen de tuin betreden in het bijzijn van een bestuurslid, om bijvoorbeeld maten op te nemen. Vanzelfsprekend mogen ook andere tuinders de tuin niet meer betreden. Waarom deze strikte werkwijze zult u zich afvragen?

Leeggeroofd
Spijtig genoeg worden tuinen die opgezegd zijn ‘leeggeroofd’ waardoor het Tuintaxatierapport niet meer overeenkomt met het moment van de taxatie. Een nieuwe tuinder die een vergoeding betaald voor bijvoorbeeld bijzondere rozenstruiken, hortensia’s en magnolia’s ziet dat geen van de planten meer aanwezig is. Ze zijn ‘meegenomen’ door medetuinders of zelfs door de vertrekkende tuinder, die na taxatie alsnog een aantal vaste planten heeft meegenomen.

Project 1

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Project 2

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Project 3

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Lopend vuurtje
Neemt u van mij aan, dat zodra er een tuinder opzegt, het als een lopend vuurtje gaat door ons nutstuinpark. Velen nemen vast een kijkje wat ‘bruikbaar’ is. Niet alleen beplanting, ook gereedschappen en meubilair verdwijnen ‘zomaar’. Ik ben blij dat het bestuur de regels heeft aangescherpt ten aanzien van diefstal; dat er aangifte wordt gedaan en dat in het ergste geval een tuinder door de Bond verwijderd kan worden.

Dure rekening
Het komt ook voor dat een vertrekkende tuinder zijn tuin verwaarloosd heeft. En dan bedoel ik ook echt ver-waar-loosd. Meestal met bergen afval en troep erbij. De jaarlijkse tuinschouw is er niet voor niets. Meestal wordt al jaren daarvoor gewaarschuwd en wordt gesommeerd om de tuin weer op orde te brengen. Wist u dat het in orde brengen van een tuin u veel geld kan kosten? De vertrekkende tuinder kan een factuur verwachten op basis van het uurloon van een hovenier. Laat u een tuin achter? Lever het schoon op!

Tuin opzeggen?
Nog een belangrijke tip: bent u van plan om uw tuin op te zeggen? Wacht niet tot het najaar of als het winter is. Immers, een tuin in volle bloei is op z’n mooist in de zomermaanden. Ik kan dan precies zien wat er groeit en bloeit en dit alvast opnemen in een ‘voor-taxatie’. Gebeurt de taxatie in de wintermaanden of in het vroege voorjaar, dan weet ik precies wat waar staat en of er iets verwijderd is. Het wordt in de wintermaanden bijvoorbeeld lastig om te bepalen of er wel of niet pioenrozen staan.

Fruitbomen
In een volgende nieuwsbrief vertel ik u graag meer over fruitbomen op De Vijf Slagen. Waarom ze wel of niet verwijderd worden. En welke bomen niet zijn toegestaan.

 Georgine Bom – Roosblad 
Tuintaxatie

Project 1

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Project 2

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Project 3

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Download de uitslagen van de enquête 2021:• uw reacties op open vragen
• uw waarderingen en meningen

HET TUINHUISJE
Zoals ieder mens uniek is, zo ook de tuinhuisjes (officieel: 'schuurtjes') op ons tuinpark. Wat vertelt het huisje over zijn bewoner? Zit het hout strak in de lak, of hangt de deur scheef? Berg je er gereedschap in op of zet je er een kopje thee? Vaak zijn huisjes overgenomen en schuilen er nog meer verhalen in het verweerde hout.  Hoe het tuinhuis er ook uit ziet, het is een fijne plek om te zijn. Vanuit die positie overzie je de tuin en zit je lekker beschut. In de fotocollage zie je bijna alle tuinhuisjes van Tuinpark De Vijf Slagen bij elkaar. Het laat saamhorigheid zien en diversiteit.  Ieder tuinhuisje heeft zijn eigen verhaal. Vind je het leuk om het verhaal te delen over je tuinhuis, laat het maar weten!
Lonneke

Colofon
De Vijf Slagen nieuwsbrief staat onder redactie van het bestuur en is met zorg samengesteld. Wij maken u erop attent dat deze nieuwsbrief geheel op vrijwillige basis en in vrije tijd geproduceerd wordt. Bijdragen en suggesties van leden zijn van harte welkom. Op de ledenpagina van onze website vindt u alle overige informatie en adressen. Aan het lezen en ontvangen van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Het bestuur neemt geen verantwoording voor verstrekte informatie in tekst en beeld van derden. Type-, zetfouten en wijzigingen onder voorbehoud. Copyright De Vijf Slagen 2021.

Het afdelingsbestuur van De Vijf Slagen roept alle tuinders op om tijdens de Voorjaars ALV 2021 uw stem uit brengen!

Volg ons op Facebook en Instagram

Aanmelden voor nieuwsbrief

Voor onze fans, verschijnt 6x per jaar (tuinleden ontvangen het automatisch)

Contact

Volkstuinpark De Vijf Slagen
Tafelbergweg 50
1105 BR Amsterdam


info@devijfslagen.nl
www.devijfslagen.nl