Slootonderhoud

Voor de waterhuishouding van ons tuinpark zijn de sloten erg belangrijk. Niet alleen moeten de sloten ervoor zorgen dat het benodigde grondwaterpeil voor het kweken van groente en fruit gehandhaafd wordt, maar ook dienen zij een snelle af- en aanvoer van water in tijden van veel of weinig regen te garanderen. Goede doorstroming van het water in onze sloten is belangrijk.

Schonen is het verwijderen van waterplanten. Baggeren is het uitdiepen van de sloot door slib te verwijderen. Op ons tuinpark is oktober de maand waarop jaarlijks gebaggerd wordt. In deze maand is er geen 'jong' waterleven meer en zijn de meeste waterdiertjes in rust gegaan

Riet en liesgras verwijderen
Het is belangrijk dat riet en liesgras echt worden verwijderd en niet alleen gesnoeid worden. Omdat riet en liesgras gewoon planten zijn die wortelen in de bodem van de sloot kan het verwijderen hiervan vaak beginnen met het op wortelniveau los te steken met een scherpe schoffel. Verwijderen uit de sloot kan dan verder met een hark of slootschep.

Waterlelies verwijderen
Ondanks het feit dat waterlelies in de zomer mooi kunnen bloeien, vormen zij een belemmering voor de waterhuishouding van de sloot. Het is daarom aan te bevelen dat de aanwezigheid van waterlelies zoveel mogelijk wordt beperkt en dat het verwijderen hiervan op dezelfde wijze plaatsvindt als bij riet. Waterlelies kunt u in gaasvormige manden zetten. Die kunnen tijdens de onderhoudsperiode uit de sloot worden verwijderd. Na het jaarlijkse onderhoud kunnen de  manden weer worden teruggeplaatst, waarbij de oppervlakte die de waterlelies in beslag nemen niet meer dan 10% van de sloot tussen 2 tuinen mag beslaan.

Slootscheppen voor verwijderen bagger
Voor het verwijderen van bagger zijn slootscheppen aanwezig. Deze scheppen kunnen na afspraak met het bestuur worden geleend.

Diepte en breedte sloot
De juiste afmetingen van de sloten op De Vijf Slagen zijn een breedte van 2 meter en in het midden minstens een diepte van 50 cm voor de binnensloten. Voor de sloot aan de buitenzijde (ringsloot) van het tuinpark is de breedte 2,5 meter en de diepte minstens 60 cm. De diepte mag naar de slootkant toe iets oplopen, waardoor een komvormige bodemvorm ontstaat.
Een groot deel van onze sloten voldoet niet aan deze eisen. Er is vooral sprake van zeer veel riet en waterlelies die de doorstroming ongunstig beïnvloeden. Tevens is gebleken dat de afgelopen jaren onvoldoende bagger uit de sloten is verwijderd, waardoor de gewenste diepte op zeer veel plaatsen niet gehaald wordt. Volgens art. 6 van het Tuinreglement van de BVV is de huurder o.a. verantwoordelijk voor het onderhouden van de helft van de sloot.

Diepte meting
Meten van de diepte in het midden van de sloot doet men door een touwtje met een klein gewicht in het midden te laten zakken totdat het touwtje bijna slap hangt. Dus niet een stok steken die door de zachte laag, die er juist uit moet, heengaat.

Controle
In november doet Waternet de jaarlijkse slootschouw ter controle of De Vijf Slagen voldoet aan de door haar gestelde eisen. Mede vanwege de hoge boetes die opgelegd kunnen worden als wij in gebreke blijven, zal het bestuur vooraf een controle laten uitvoeren door de tuin-commissie. Bij gevonden gebreken zullen de kosten die moeten worden gemaakt om deze te verhelpen op de betreffende huurder worden verhaald.
Het is van het grootste belang dat de sloten hun gewenste breedte en diepte behouden en vrij zijn van gewassen die de genoemde functies van de sloot belemmeren. Onderhoudswerkzaamheden tijdens de reeds eerder genoemde periode moeten daarom op deze eisen gericht zijn.DOWNLOAD PDF